Home
1
About Us2
Missing parameters [areaServed]
Home Profile

 b5a829ee862e12cfb9fe6590f08c12bb.JPG

 ได้เริ่มส่งเสริมดำเนินงานโดยยึดสามแนวคิดเป็นหลัก:

 แนวคิด(concept)、การวิจัยและพัฒนา(innovation)、การปรับแตง(customized)
 ตอบสนองแนวโน้นทางด้านการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 ขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในรูปแบบต่างๆความชำนาญและความเป็นมืออาชีพในการใช้หลอดไฟLED

 ประเภทของงาน:
 การติดตั้งไฟฟ้าในลักษณะพิเศษ,
 หลอดไฟที่ใชในรถยนต์LED,
 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตหลอดไฟ,
 การจำหลอดไฟLED

 
 พื้นที่ในบริการหลัก:ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ทั่วโลก